Có 1 kết quả:

guó jì wǎng luò

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) global network
(2) Internet