Có 1 kết quả:

guó mà

1/1

guó mà

giản thể

Từ điển Trung-Anh

insult commonly used nationwide