Có 1 kết quả:

tú xiàng yòng hù jiè miàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) graphical user interface
(2) GUI