Có 1 kết quả:

yuán guāng

1/1

yuán guāng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) radiance emanating from the head
(2) halo