Có 1 kết quả:

yuán kǒu gāng jǐ zhuī dòng wù

1/1

Từ điển Trung-Anh

cyclostome (marine biology)