Có 1 kết quả:

yuán gǒng ㄩㄢˊ ㄍㄨㄥˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

a round vault