Có 1 kết quả:

yuán gǒng

1/1

yuán gǒng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

a round vault