Có 1 kết quả:

yuán zhū bǐ

1/1

yuán zhū bǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ballpoint pen
(2) CL:支[zhi1],枝[zhi1]