Có 1 kết quả:

yuán zhuī xíng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) conical
(2) coniform