Có 1 kết quả:

yuán miàn bǐng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) round flat bread
(2) pita bread