Có 1 kết quả:

guó nèi shēng chǎn zǒng zhí

1/1

Từ điển Trung-Anh

gross domestic product (GDP)