Có 1 kết quả:

guó wù

1/1

guó wù

phồn thể

Từ điển phổ thông

việc nhà nước

Từ điển Trung-Anh

affairs of state