Có 1 kết quả:

guó wù qīng

1/1

guó wù qīng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Secretary of State