Có 1 kết quả:

Guó wù yuàn Xīn wén Bàn gōng shì ㄍㄨㄛˊ ㄨˋ ㄩㄢˋ ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄅㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄕˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

State Council Information Office of the People's Republic of China