Có 1 kết quả:

Guó wù yuàn Fǎ zhì jú ㄍㄨㄛˊ ㄨˋ ㄩㄢˋ ㄈㄚˇ ㄓˋ ㄐㄩˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

State Council Legislative Affairs Bureau (PRC)