Có 1 kết quả:

guó ào huì

1/1

guó ào huì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) national Olympic committee
(2) abbr. for 國際奧委會|国际奥委会 International Olympic committee