Có 1 kết quả:

guó wēi

1/1

guó wēi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

national prestige

Một số bài thơ có sử dụng