Có 1 kết quả:

Guó jiā Jūn pǐn Mào yì jú

1/1

Từ điển Trung-Anh

State Bureau of Military Products Trade (SBMPT)