Có 1 kết quả:

guó zú

1/1

guó zú

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) people of a country
(2) nation