Có 1 kết quả:

guó huì

1/1

guó huì

phồn thể

Từ điển phổ thông

quốc hội, nghị viện

Từ điển Trung-Anh

(1) parliament
(2) Congress
(3) diet