Có 1 kết quả:

guó huì yì yuán

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) member of congress
(2) congressman