Có 1 kết quả:

guó bǐng

1/1

guó bǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

state power

Một số bài thơ có sử dụng