Có 1 kết quả:

guó yíng qǐ yè

1/1

Từ điển Trung-Anh

nationalized industry