Có 1 kết quả:

guó fù

1/1

guó fù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) father or founder of a nation
(2) Father of the Republic (Sun Yat-sen)