Có 1 kết quả:

guó lì xiǎn zhōng yuàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Korean national memorial cemetery at Dongjak-dong, Seoul