Có 1 kết quả:

guó jí

1/1

guó jí

phồn thể

Từ điển phổ thông

quốc tịch

Từ điển Trung-Anh

nationality