Có 1 kết quả:

guó cuì

1/1

guó cuì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) national essence
(2) quintessence of national culture