Có 1 kết quả:

Guó yǔ zhù yīn fú hào dì yī shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Mandarin Phonetic Symbols 1 (official name of the phonetic system of writing Chinese used in Taiwan)
(2) Bopomofo
(3) abbr. to 注音一式[zhu4 yin1 yi1 shi4]