Có 1 kết quả:

guó zéi

1/1

guó zéi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

traitor to the nation

Một số bài thơ có sử dụng