Có 1 kết quả:

guó bīn

1/1

guó bīn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) state visitor
(2) visiting head of state

Một số bài thơ có sử dụng