Có 1 kết quả:

guó fáng

1/1

guó fáng

phồn thể

Từ điển phổ thông

quốc phòng, phòng thủ quốc gia

Từ điển Trung-Anh

national defense