Có 1 kết quả:

guó fáng gōng yè

1/1

Từ điển Trung-Anh

defense industry