Có 1 kết quả:

Guó fáng bù

1/1

Guó fáng bù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Defense Department
(2) Ministry of National Defense