Có 1 kết quả:

guó fáng bù zhǎng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Defense secretary
(2) Defense Minister