Có 1 kết quả:

Guó jì Yuán zǐ néng Jī gòu

1/1

Từ điển Trung-Anh

International Atomic Energy Agency (IAEA)