Có 1 kết quả:

guó jì shōu zhī

1/1

Từ điển Trung-Anh

balance of payments