Có 1 kết quả:

Guó jì Zú qiú Lián hé huì ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄗㄨˊ ㄑㄧㄡˊ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄨㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) FIFA
(2) International Federation of Association Football