Có 1 kết quả:

guó jì diàn xìn lián méng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) International Telecommunications Union
(2) ITU