Có 1 kết quả:

Guó jì Diàn bào Diàn huà Zī xún Wěi yuán huì

1/1

Từ điển Trung-Anh

International Telegraph and Telephone Consultative Committee (CCITT)