Có 1 kết quả:

guó jì yīn biāo

1/1

Từ điển Trung-Anh

international phonetic alphabet