Có 1 kết quả:

wéi bó

1/1

wéi bó

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) muffler
(2) scarf