Có 1 kết quả:

yuán zi

1/1

yuán zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) kind of dumpling
(2) sticky rice ball