Có 1 kết quả:

yuán wū dǐng

1/1

yuán wū dǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

dome