Có 1 kết quả:

yuán xíng

1/1

yuán xíng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) round
(2) circular