Có 1 kết quả:

yuán kuò hào

1/1

yuán kuò hào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) parentheses
(2) round brackets ( )