Có 1 kết quả:

yuán zhù xíng

1/1

Từ điển Trung-Anh

cylindrical