Có 1 kết quả:

yuán gǔn gǔn

1/1

yuán gǔn gǔn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

plump