Có 1 kết quả:

yuán huán ㄩㄢˊ ㄏㄨㄢˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) rotary
(2) traffic circle
(3) ring