Có 1 kết quả:

yuán bái cài

1/1

yuán bái cài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

round white cabbage (i.e. Western cabbage)