Có 1 kết quả:

yuán pán

1/1

yuán pán

phồn thể

Từ điển phổ thông

cái đĩa

Từ điển Trung-Anh

disk