Có 1 kết quả:

yuán guī

1/1

yuán guī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

compass (drafting)

Một số bài thơ có sử dụng